ข้อมูลประเทศ

เอเชียตะวันออก : สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Myanmar)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Myanmar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  ภายหลังพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2558 เมียนมาได้จัดตั้งรัฐบาลพลเรือนขึ้นครั้งแรกในรอบ 50 ปี
•  ประเด็นที่น่าจับตามอง คือการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพ การแก้ปัญหาสถานการณ์ในรัฐยะไข่ กระบวนการสันติภาพ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาปากท้องและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน
•  มีทรัพยากรสมบูรณ์ เป็นแหล่งวัตถุดิบ ตลาดการค้า แรงงาน และแหล่งลงทุนสำคัญของไทย โดยเฉพาะด้านพลังงาน (ก๊าซและไฟฟ้าพลังน้ำ) เป็นทางเชื่อมสู่จีนและอินเดีย เชื่อมทะเลอันดามันกับทะเลจีนใต้
•  เป็นเพื่อนบ้านสำคัญที่มีพรมแดนติดกับไทยยาวที่สุด (2,401 กม.) มีผลประโยชน์ร่วมกันในทุกมิติ แต่ก็ประสบปัญหาร่วมกันหลายประการ อาทิ ยาเสพติด แรงงานผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ โรคระบาด ความมั่นคงชายแดน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ประเด็นด้านเขตแดน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขร่วมกัน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

657,740 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระประมุข

อูวินมยิน   (U Win  Myint)

เมืองหลวง

Naypyidaw

 

 

ประชากร

53 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ออง ซาน ซู จี (Daw Aung San Suu Kyi)

ภาษาราชการ

พม่า

วันชาติ

4 มกราคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 5 พุทธ ร้อยละ 89

อิสลาม ร้อยละ 4 อื่น ๆ ร้อยละ 2

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

24 สิงหาคม 2491 (ค.ศ. 1948)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

69.32 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 MMK = 0.0207 บาท

GDP per Capita

1,298.9 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 4.6 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 6.4 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ก๊าซธรรมชาติ  ป่าไม้  แร่ธาตุ

อุตสาหกรรมหลัก

เกษตร สิ่งทอ อัญมณี

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ก๊าซธรรมชาติ  สินค้าเกษตรและป่าไม้ สิ่งทอ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ไทย จีน อินเดีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรกล สินค้ารถยนต์และชิ้นส่วน น้ำมันสำเร็จรูป

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน ไทย สิงคโปร์

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

มูลค่าการค้า

6,786.5 ล้าน USD ไทยส่งออก 4,310.75 ล้าน USD นำเข้า 2,475.75 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 1,835 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องดื่ม (รวมสุรา) เคมีภัณฑ์ น้ำตาลทราย เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

สินค้านำเข้า

ก๊าซธรรมชาติ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธุ์ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ .21 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 475.44 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 365,590 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2559) และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประมาณ 243,443 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

สถานเอกอัครราชทูต (Yangon)

หน่วยงานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562