ข้อมูลประเทศ

เอเชียตะวันออก : สาธารณรัฐเกาหลี (South Korea)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐเกาหลี (South Korea)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มียุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง เช่น การต่อเรือ รถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปิโตรเคมี ฯลฯ ส่งเสริม R&D ในนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งส่งเสริมด้าน Green  Economy SMEs และ Startups 
• ปัจจุบันเกาหลีใต้ส่งเสริมนโยบายการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และนโยบาย New Southern Policy ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และโครงการ EEC ของไทย
• ขณะนี้สองประเทศมีกลไกความร่วมมือที่สำคัญ ได้แก่ (1) Joint Commission (JC) ระดับ รมว.กต. (ประชุมครั้งเดียวเมื่อ มิ.ย. 2546) (2) Policy Consultation (PC) (ประชุมครั้งแรกเมื่อ มิ.ย. 2553 – ระดับรองปลัด กต. / ครั้งที่ 2 เมื่อ 7 มี.ค 2559 และครั้งที่ 3 เมื่อ 3 พ.ค. 2561 – ระดับปลัด กต.) และ (3) The Republic of Korea - Thailand Committee on Economic Cooperation (KOTCOM) ระดับรองนายกรัฐมนตรี (ประชุมครั้งแรกที่กรุงโซล เมื่อ 22 มี.ค. 2559)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

100,339 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายมุน  แช-อิน (Mr. Moon  Jae-in)

เมืองหลวง

Seoul

นายกรัฐมนตรี

นายลี  นัก-ยอน (Mr. Lee  Nak-yeon)

ประชากร

51 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

คัง  คยอง-ฮวา (Kang  Kyung-wha)

ภาษาราชการ

เกาหลี

วันชาติ

3 ตุลาคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 52 พุทธ ร้อยละ 46

อื่น ๆ ร้อยละ 1 อื่น ๆ ร้อยละ 1 (ขงจื้อ)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

1 ตุลาคม 2501 (ค.ศ. 1958)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

1,530.75 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 KRW = 0.0287 บาท

GDP per Capita

29,742.8 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.9 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 3.1 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ถ่านหิน ทังสเตน กราไฟต์ ตะกั่ว ธาตุโลหะ

อุตสาหกรรมหลัก

เซมิคอนดักเตอร์  อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ ต่อเรือ ปิโตรเคมี สินค้านวัตกรรมชั้นสูง

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เครื่องจักรกล เครื่องจักรไฟฟ้า ยานยนต์ การต่อเรือและส่วนประกอบเรือ พลังงานเชื้อเพลิง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

พลังงานเชื้อเพลิง เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรกล เหล็กและเหล็กกล้า ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ซาอุดีอาระเบีย

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐเกาหลี

มูลค่าการค้า

12,723.99 ล้าน USD ไทยส่งออก 4,667.29 ล้าน USD นำเข้า 8,056.7 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -3,389.41 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

ยางพารา แผงวงจรไฟฟ้า น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ น้ำตาลทราย  เม็ดพลาสติก

สินค้านำเข้า

เหล็กและเหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล แผงวงจรไฟฟ้า

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเกาหลีเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,709,070 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปี 2559) และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีประมาณ 426,801 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

 

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

สถานเอกอัครราชทูต (Seoul) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Busan)

หน่วยงานของสาธารณรัฐเกาหลีในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562