ข้อมูลประเทศ

เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา : ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ (Swaziland)

 

 

 

 

 

 

ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ (Swaziland)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีกษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ อำนาจการปกครองอยู่ภายใต้พระราชอำนาจของกษัตริย์ และมีนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยกษัตริย์
•  สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวาซิแลนด์เสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการในปี 2540 และ 2549
•  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จเยือนสวาซิแลนด์ ในปี 2537
•  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฏราชกุมารี เสด็จเยือนสวาซิแลนด์ ในปี 2554
•  เป็นประเทศขนาดเล็ก ล้อมรอบด้วยประเทศโมซัมบิก และประเทศแอฟริกาใต้ ไม่มีทางออกสู่ทะเล ระบบเศรษฐกิจจึงผูกกับแอฟริกาใต้อย่างมาก
•  ประสบปัญหา HIV/AIDS รุนแรง
•  มีประเพณีประจำปีที่สำคัญ คือ พระราชพิธี Umhlanga (Reed Dance) ซึ่งประกอบด้วยการถวายต้นกกเพื่อเป็นกำแพงพระราชวัง การเต้นระบำเปลือยอก และงานเลี้ยง

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

17,364 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตี ที่ 3  (King Mswati III  )

เมืองหลวง

Mbabane

นายกรัฐมนตรี

Vincent  Mhlanga

ประชากร

8 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

Mr. Mgwagwa Gamedze

ภาษาราชการ

อังกฤษ

วันชาติ

1 กันยายน

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 40 (คริสต์นิกาย Zionist) คริสต์ ร้อยละ 20 (คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก) อิสลาม ร้อยละ 10 อื่น ๆ ร้อยละ 30

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

17 มกราคม 2534 (ค.ศ. 1991)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

4.4 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 SZL = บาท

GDP per Capita

3,224.4 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 7.8 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 2.0 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

แร่ใยหิน ถ่านหิน ดิน  พลังงานน้ำ ป่าไม้ เพชร ทอง เหมืองหิน แป้งโรยตัว

อุตสาหกรรมหลัก

ถ่านหิน เยื่อไม้ น้ำตาล เครื่องดื่ม สิ่งทอ เสื้อผ้า

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ส่วนผสมของสารแต่งกลิ่น เคมีภัณฑ์ อ้อย เสื้อผ้าสตรี ไม้แปรรูป

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

แอฟริกาใต้ โมซัมบิก ไนจีเรีย เคนยา แทนซาเนีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม ยานยนต์ ยา สินค้าโภคภัณฑ์ รถบรรทุก

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

แอฟริกาใต้ จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์

สถิติที่สำคัญไทย-ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์

มูลค่าการค้า

8.47 ล้าน USD ไทยส่งออก 1.25 ล้าน USD นำเข้า 7.22 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -5.97 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรุงรสอาหาร

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วงจรพิมพ์

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรสวาซิแลนด์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 178 คน (ลดลงร้อยละ 38 จากปี 2560)

 

คนไทยในราชอาณาจักรสวาซิแลนด์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรสวาซิแลนด์

ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย มีเขตอาณาครอบคลุมราชอาณาจักรสวาซิแลนด์)

หน่วยงานของราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562