ข้อมูลประเทศ

เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา : สาธารณรัฐเซเนกัล (Senegal)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐเซเนกัล (Senegal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นคู่ค้าสำคัญของไทยอันดับ 13 ในทวีปแอฟริกา (อันดับ 92 ในระดับโลก)
• การเมืองมีเสถียรภาพ เป็นตัวอย่างที่ดีเรื่อง ปชต. และการมีธรรมาภิบาลในภูมิภาคแอฟริกา ตต. และเป็นประเทศเดียวในแอฟริกาที่ไม่เคยมีการปฏิวัติรัฐประหาร
และมีพรรคฝ่ายค้านที่ถูกกฎหมายประเทศแรกในแอฟริกา
• รัฐบาลเซเนกัลมีนโยบายลดการนำเข้าสินค้าเกษตร และเพิ่มการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
• มีปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนกับแกมเบียมาตั้งแต่ปี 2557 ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าของทั้งสองประเทศ
• เซเนกัลมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาประเทศระยาวโดยการดำเนินโครงการตามแผน Plan Senegal Emergent - PSE (The Emerging Senegal Plan)
• ปธน. แม็กคีย์ ซัลล์ แห่งเซเนกัล ได้ประกาศยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมตรวจลงตราเข้าประเทศ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2558
• ปธน. แม็กคีย์ ซัลล์ แห่งเซเนกัล ได้ประกาศให้มีการทำประชามติเกี่ยวกับการปรับแก้ รธน. (ฉบับ 22 ม.ค. 2544) เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2559
ผลปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยประเด็นสำคัญในการปรับแก้ รธน.  คือ การปรับวาระ ปธน. จาก 7 ปี เหลือ 5 ปี และการเพิ่มอำนาจ
และจำนวนสมาชิกสภา รธน. จาก 5 คน เป็น 7 คน ซึ่งถือเป็นการดำเนินตามครรลองระบอบ ปชต.

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

196,722 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายแม็กคีย์  ซัลล์ (Mr. Macky  Sall)

เมืองหลวง

Dakar

นายกรัฐมนตรี

นายมาฮาเมด บูน อับดัลลาห์ ดียอนน์ (Mr. Mahammed Boun Abdallah Dionne)

ประชากร

16 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ซีดีคี  คาบา (Sidiki  Kaba)

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส

วันชาติ

4 เมษายน

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 5 อิสลาม ร้อยละ 94 อื่น ๆ ร้อยละ 1 (ความเชื่อดั้งเดิม)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

9 สิงหาคม 2523 (ค.ศ. 1980)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

16.37 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 CFA franc = 0.056 บาท

GDP per Capita

1,033.1 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.3 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 6.8 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ปลา ฟอสเฟต แร่เหล็ก

อุตสาหกรรมหลัก

การแปรรูปสินค้าเกษตรและปลา เหมืองแร่ฟอสเฟต ปุ๋ย การกลั่นปิโตรเลียม เหมืองแร่เหล็ก เพทาย ทอง อุปกรณ์ก่อสร้าง การต่อเรือและซ่อม

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ทอง ปลาแช่แข็ง ปูนซีเมนต์ น้ำมันปิโตรเลียม กรดฟอสโฟริก

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

มาลี สวิตเซอร์แลนด์ อินเดีย จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันดิบ ข้าว ยา รถยนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน ฝรั่งเศส อินเดีย เนเธอร์แลนด์ ไนจีเรีย

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐเซเนกัล

มูลค่าการค้า

152.84 ล้าน USD ไทยส่งออก 147.48 ล้าน USD นำเข้า 5.36 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 142.12 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

ข้าว ผ้าปักและผ้าลูกไม้ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผ้าผืน

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและ ผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเซเนกัลเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 943 คน (ลดลงร้อยละ 11 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐเซเนกัล

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเซเนกัล

สถานเอกอัครราชทูต (Dakar)

หน่วยงานของสาธารณรัฐเซเนกัลในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562