ข้อมูลประเทศ

เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา : สาธารณรัฐแซมเบีย (Zambia)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐแซมเบีย (Zambia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ประกอบด้วยประชากรจากหลากหลายเผ่าพันธุ์
• มีทิวทัศน์งดงาม ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แร่ทองแดง โคบอลต์ สังกะสี
• หลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษ และได้รับการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐแซมเบียในปี 2507
•  แซมเบียเป็นประเทศผู้ผลิตแร่ทองแดงรายใหญ่ของโลก และเคยมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกา
• ในปัจจุบัน แซมเบียเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งของโลก อันเป็นผลมาจาก
การทุจริตและฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างรุนแรงในระบบราชการ

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

752,612 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายเอ็ดการ์  ลังกู (Mr. Edgar  Lungu)

เมืองหลวง

Lusaka

 

 

ประชากร

17 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

โจเซฟ  มาลันจี (Joseph  Malanji)

ภาษาราชการ

อังกฤษ

วันชาติ

24 ตุลาคม

ศาสนา

ร้อยละ 4.5 (ความเชื่อดั้งเดิม)

คริสต์ ร้อยละ 75.3 (นิกายโปรเตสแตนท์)

อิสลาม ร้อยละ 24

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

9 พฤศจิกายน 2530 (ค.ศ. 1987)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

25.81 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 ZMW = 246.18 บาท

GDP per Capita

1,509.8 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 6.6 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 4.1 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ทองแดง โคบอลต์ สังกะสี ตะกั่ว ถ่านหิน มรกต ทอง เงิน ยูเรเนียม พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

การถลุงและแปรรูปทองแดง ก่อสร้าง อาหาร เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ ปุ๋ย พืชสวน

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ทองแดง โคบอลต์ ตราไปรษณียากร อ้อย ข้าวโพด

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน แอฟริกาใต้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ทองแดง โคบอลต์ น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันจากบิทูมินัส น้ำมันดิบ ปุ๋ย

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

แอฟริกาใต้ จีน คูเวต สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐแซมเบีย

มูลค่าการค้า

75.15 ล้าน USD ไทยส่งออก 17.81 ล้าน USD นำเข้า 57.34 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -39.53 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด

สินค้านำเข้า

สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธุ์ เครื่องประดับอัญมณี

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐแซมเบียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 759 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐแซมเบีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

 

 

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐแซมเบีย

ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐแซมเบีย)

หน่วยงานของสาธารณรัฐแซมเบียในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562