บริการ

บริการประชาชน : คนไทยในต่างประเทศ

       

                     

 

แอพพลิเคชั่น Thai consular เป็นแอพพลิเคชั่น ที่ให้ข้อมูลด้านการบริการต่างๆ
ของ กรมการกงสุล อาทิเช่น 

 
1) บริการด้านหนังสือเดินทาง
2) บริการออกเอกสารตรวจลงตรา (VISA) 
3) บริการด้านสัญชาติและนิติกร
4) การคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ
5) ศูนย์ประสานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร